Thông báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Phú Quốc thông báo phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với các thông tin tóm tắt như sau:

- Tên Trái Phiếu: DPQ05202211

- Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán và có bảo đảm bằng tài sản được phát hành riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính Phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp, với tổng mệnh giá 200 tỷ đồng đáo hạn vào năm 2022

- Kỳ hạn: 36 tháng

- Lãi suất phát hành Lãi suất năm đầu: Cố định 10%/năm Lãi suất các năm tiếp theo: Lãi suất thả nổi được xác định bằng tối đa 4%/năm + Lãi suất tham chiếu. Trong đó Lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam tại ngày xác định lãi suất có liên quan